Participants of different years
 
   Ireland
   Armenia
   Armenia
   Armenia
   Armenia
   Armenia
   Armenia
   Armenia
   Armenia
   Armenia
   Armenia
   Armenia
   Azerbaijan
   Azerbaijan
   Azerbaijan
   Azerbaijan
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belarus
   Belgium
   Bosnia and Herzegovina
   Bosnia and Herzegovina
   Bosnia and Herzegovina
   Bosnia and Herzegovina
   Bosnia and Herzegovina
   Bosnia and Herzegovina
   Bulgaria
   Bulgaria
   Bulgaria
   Bulgaria
   Bulgaria
   Bulgaria
   Bulgaria
   Bulgaria
   Bulgaria
   Bulgaria
   Bulgaria
   Canada
   Canada
   Canada
   Croatia
   Croatia
EVA
   Croatia
   Cuba
   Cuba
   Cuba
   Cuba
   Cuba
   Czech Republic
   Czech Republic
   Czech Republic
   Czech Republic
   Denmark
   Ecuador
   Egypt
   Egypt
   Estonia
   Estonia
   Estonia
   Estonia
   Estonia
   Estonia
   Finland
   Finland
   France
   France
   Georgia
   Georgia
   Georgia
   Georgia
   Georgia
   Georgia
   Germany
   Germany
   Germany
   Germany
   Greece
   Guinea
   India
   Israel
   Israel
   Israel
   Israel
   Israel
   Israel
   Italy
   Italy
   Italy
   Italy
YLA
   Italy
   Italy
   Italy
   Italy
   Italy
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kazakhstan
   Kyrgyzstan
   Kyrgyzstan
   Kyrgyzstan
   Kyrgyzstan
   Latvia
   Latvia
   Latvia
   Latvia
   Latvia
   Latvia
   Latvia
   Latvia
   Latvia
   Latvia
   Latvia
   Lithuania
   Lithuania
   Lithuania
   Lithuania
   Lithuania
   Lithuania
   Lithuania
   Lithuania
   Lithuania
   Macedonia
   Malta
   Malta
   Malta
   Malta
   Mexico
   Mexico
   Moldova
   Moldova
   Moldova
   Moldova
   Moldova
   Moldova
   Moldova
   Moldova
   Moldova
   Moldova
   Moldova
   Montenegro
   North Macedonia
   Poland
   Poland
   Poland
   PRC
   Romania
   Romania
   Romania
   Romania
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Russia
   Serbia
   Serbia
   Serbia
   Serbia
   Serbia
   Serbia
   Serbia
   Serbia
   Slovakia
   Slovakia
   Slovakia
   Slovakia
   Slovakia
   Slovenia
   Sweden
   Sweden
   Switzerland
   Turkey
   Turkey
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   Ukraine
   United Kingdom
   United Kingdom
   United Kingdom
   Uruguay
   USA
   Uzbekistan
   Uzbekistan
   Uzbekistan
XON
   Uzbekistan